Regulamin

REGULAMIN (zakup e-szkoleń, e-booków, konsultacji online)

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Pani Eliza Wajdi-Sobuta prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Eliza Sobuta-Wajdi Centrum Promocji Zdrowia ALMEDICA pod adresem: ul. Łokietka 8B/3, 30-010 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, organ dokonujący wpisu działalności Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Krakowa, NIP: 646-197-40-22, REGON 276528402, telefon kontaktowy: +48 604 830 696, codziennie w Dni robocze w godzinach: 12.00 – 18.00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), e-mail: kontakt@elizawajdi.pl
 2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego pod adresem URL: www.szkoladobrostanu.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży Produktów;
 3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
 5. Produkt – autorskie terapeutyczne materiały edukacyjne (np. w postaci e-warsztatów, e-wykładu, e-booka) opracowane przez Sprzedającego z zakresu psychologii, technik relaksacji, dostępne w wersji elektronicznej (cyfrowej) w postaci pliku ZIP zawierającego treści cyfrowej w formacie plików .mp3 i/lub w formacie plików .pdf, niezapisanej na nośniku materialnym (tj. niezapisane np. na płycie CD, DVD), oferowane do sprzedaży detalicznej;
 6. Strona Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu, także informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;
 7. Cena – cena brutto za wybrany przez Użytkownika Produkt oferowany w Sklepie internetowym;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące wybrany przez Zamawiającego Produkt lub zestaw Produktów, złożone zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 10. Umowa – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość
 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm.);
 13. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134. z późn. zm.);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.);
 15. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);
 16. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie internetowym oraz realizacja Umowy sprzedaży, odbywają się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia treści zawartych w Produktach. Zakup i odtworzenie treści Produktu nie zastępuje leczenia, ani konsultacji z lekarzem specjalistą czy psychoterapeutą. Ponadto, Sprzedający informuje, że celem udostępnienia przez niego Produktów w Sklepie internetowym jest jedynie przekazanie wiedzy na temat zdrowia i dbania o nie.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.szkoladobrostanu.pl przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
  a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu (np. tablet, czy smartfon);
  b. dostęp do Internetu;
  c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna, albo dowolny system operacyjny w który wyposażony jest tablet lub smartfon;
  d. aktywne konto e-mail.
 7. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub korzystając z formularza kontaktowego udostępnionego w Sklepie internetowym w zakładce Kontakt. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Sklepie internetowym w zakładce Kontakt..
 8. Sprzedający informuje, że Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom zwieranie Umów sprzedaży w Sklepie internetowym oraz usługi otrzymywania od Sprzedającego drogą mailową informacji handlowych, reklamowych, marketingowych (newsletter). Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który wpisze adres e-mail w udostępnione w tym celu pole w Sklepie internetowym. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdej chwili poprzez kontakt ze Sprzedającym lub ponownie wpisując adres email podany podczas zapisywania się w pole do subskrypcji newslettera w Sklepie internetowym .
 3. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 4. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 6. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  a. sposób korzystania z usług przez Użytkownika jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
  d. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  e. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  f. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-maill: kontakt@elizawajdi.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 8. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE PODUKTU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  a. dokonanie wyboru Produktu, który ma być zakupiony, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  b. po wyborze Produktów, kliknięcie w ikonkę Koszyka w prawej części Sklepu internetowego;
  c. następnie należy podać swoje dane osobowe, wybrać metodę płatności oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, ewentualnie wpisać uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole,
  d. w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 4. Składając Zamówienie Zamawiający potwierdza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia z Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, co tym samym dla Konsumenta oznacza, iż utraci on praw do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 5. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktów lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.
 6. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:
  a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta: ING nr 67 1050 1445 1000 0023 2475 2928. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienia oraz podanie swojego imienia i nazwiska. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia;
  b. płatność za pomocą systemu płatności elektronicznych poprzez system operatora Autopay S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, KRS 0000320590 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy, NIP 5851351185, REGON 191781561, Kapitał zakładowy 2 205 500 PLN (wpłacony w całości).
 2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, otrzymuje on gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych obsługuje spółka Autopay S.A.. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce Autopay S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, KRS 0000320590 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy, NIP 5851351185, REGON 191781561, Kapitał zakładowy 2 205 500 PLN (wpłacony w całości), która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.
 3. Zamówienia nie opłacone w terminie 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży są anulowane.
 4. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 5. Niezwłocznie po uregulowaniu Ceny za Produkt – tj. po wpływie Ceny na rachunek bankowy Sprzedającego (w przypadku przelewu tradycyjnego może nastąpić do 2 Dni roboczych od zlecenia realizacji przelewu przez Zamawiającego) lub też uzyskaniu przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o zapłacie z Zamówienie, Zamawiający otrzymuje drogą mailową informację o umożliwieniu mu dostępu do Produktu w Sklepie internetowym wraz linkiem do pobrania Produktu.
 6. Po kliknięciu w link z otrzymanej wiadomości mailowej, Zamawiający ma możliwość JEDNOKROTNEGO pobrania, a następnie zapisania Produktu na jakimkolwiek nośniku, którym dysponuje Zamawiający (np. dysk komputera osobistego, smartfona, tabletu). Zamawiający ponosi odpowiedzialność za należyte zapisanie Produktu i zabezpieczenie pobranego Produktu przed jego skasowaniem.
 7. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, zależnie od wskazania Zamawiającego. Oryginał paragonu fiskalnego możliwy jest do odbioru przez Zamawiającego w siedzibie Sprzedającego. Faktura przesyłana jest drogą mailową w postaci pliku w formacie .pdf na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail. Niniejszym Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, o której mowa w art. 106n ust. 1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.). Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Sklepie internetowym.

ROZDZIAŁ VI – REKLAMACJE:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu (elektronicznych treści cyfrowych) zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wad Produktu (np. błąd w odtworzeniu e-book, brak treści w wysłanym do Zamawiającego linku po wpływie Ceny za Zamówienie), Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego z tytułu rękojmi przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: kontakt@szkoladobrostanu.pl
 3. Zamawiający, składając reklamację do Sprzedającego proszony jest w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Produktu i żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Produktu).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego droga mailową na wskazany przez Zamawiającego adres email.
 5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków, www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ROZDZIAŁ VII – DANE OSOBOWE:

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego), i/lub zapisując się do newslettera – przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
 2. W przypadku dokonania Zamówienia, i/lub kontaktu ze Sprzedającym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku subskrypcji newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ VIII – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. Zgodnie z art. 38. pkt. 13) Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje, że Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy subskrybujący newslettera otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
 6. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Kraków, dnia 11 maja 2020 roku